OK


حوزه محیط زیست و انرژی فن آوران پارسیان

با توجه به رشد و توسعه کشور، خصوصاً بخش جامعه شهری و به تبع آن افزایش تولید پسماندهای شهری و صنعتی و بازیافت یا امحاء مناسب آن از یک سو و لزوم توجه به مقوله  انرژی های پاک و تجدید پذیر، بهینهسازی مصرف از سوی دیگر، نقش مهم و برجسته‌ای پیدا نموده است. اجرای قانون هدفمندیسازی یارانهها و رشد قیمت حاملهای انرژی باعث گردیده که بهینهسازی مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی در کلیه ارکان جامعه نقشی اساسی داشته باشد. شرکت فنآوران پارسیان از سال 1389 و با ایجاد ساختاری منعطف و چابک با بررسی ابعاد این موضوع، بعنوان یک شرکت تخصصی، خدمات مشاورهای و اجرایی در حوزه احداث خطوط پردازش و بازیافت پسماند و نیز ارائه راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی را در دستور کار خود قرار داده است.

در این مسیر، فن آوران پارسیان توانسته است پروژه های بسیار موفقی را در حوزه احداث خطوط پردازش پسماند شهری برای شهرداری های تهران، همدان و اراک و نیز پروژه های موفق دیگری در حوزه پایش و بهینه سازی مصرف انرژی در شرکتهای دولتی پایتخت به انجام برساند.

معرفی

توانمندی ها

پروژه ها و محصولات

اطلاعات تماس